GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học nền tảng và nhập môn về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử trong ngành STVT.

Hiểu được văn hóa ứng xử cần thiết khi bước vào ngành.

Nắm được Chuẩn mực 3C - 5T trong ngành và Viện nghiên cứu STVT đang hoạt động.

Được cấp chứng chỉ nghề Bậc 01 của Viện nghiên cứu Sinh trắc vân tay.

>> Đối tượng: Học viên mới hoàn toàn

>> Hình thức thi: 

  • Thi trực tuyến qua GG Form
  • Học viên thi đậu được học tiếp Bậc 2. Học viên không đậu sẽ học lại Bậc 1 ở khóa sau.

Đăng ký khóa học

NGHỀ SINH TRẮC VÂN TAY - BẬC 1

3,000,000 đ Đăng ký