Nội dung khóa học

CHƯƠNG 1: ĐỊNH SUY NGHĨ SÁNG TƯ DUY
 Định suy nghĩ sáng tư duy (30:19)
CHƯƠNG 2: KHƠI GỢI TRÁCH NHIỆM BẰNG COACHING
 Khơi gợi trách nhiệm bằng coaching (47:39)
CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ TÌNH YÊU
 Ngôn ngữ tình yêu (36:19)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký