Nội dung khóa học

Chương 1 - HIỆN TRẠNG & THẤU HIỂU
 Hiện trạng & Thấu hiểu (38:57)
Chương 2 - GIẢI PHÁP
 Giải Pháp (42:34)
Chương 3 - LÊN KẾ HOẠCH VÀ HÀNH ĐỘNG
 Lên Kế Hoạch và Hành Động (10:57)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký