Nội dung khóa học

CHƯƠNG 1 - TÂM THẾ LỚP HỌC VÀ NHẬN DIỆN CHỦNG VÂN TAY
 Tâm thế lớp học & Nhận diện chủng vân tay (33:27)
CHƯƠNG 3 - KHÁM PHÁ VỀ BẢN THÂN
 Khám phá về bản thân (10:43)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký