Nội dung khóa học

Chương 1 - QUY TRÌNH KHÁM PHÁ VÀ KHƠI GỢI ĐỘNG LỰC
 Quy trình khám phá và khơi gợi động lực (28:07)
Chương 2 - THẤU HIỂU THEO THÁP MASLOW
 Thấu hiểu theo tháp Maslow (35:01)
Chương 3 - THẤU HIỂU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG & GIẢI PHÁP
 Thấu hiểu mức độ hài lòng và giải pháp (32:59)
Chương 4 - KỸ NĂNG HOÀN THIỆN SỰ TÍCH CỰC VÀ LÊN KẾ HOẠCH & HÀNH ĐỘNG
 Kỹ năng hoàn thiện sự tích cực và lên kế hoạch & hành động (35:13)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký