Nội dung khóa học

Chương 1 - ĐỊA VỊ
 Địa vị (28:33)
Chương 2 - SỰ CHẮC CHẮN & SỰ TỰ CHỦ
 Sự chắc chắn & Sự tự chủ (29:04)
Chương 3 - SỰ LIÊN QUAN & SỰ CÔNG BẰNG
 Sự liên quan & Sự công bằng (25:20)
Chương 4 - 4 BƯỚC LÀM CHỦ PHẢN ỨNG VÀ KẾT NỐI
 4 bước làm chủ phản ứng và kết nối (20:03)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký